سازه های بزرگ ویلایی

سازه های بزرگ ویلایی

به عنوان مکانی مناسب به‌صورت ثابت و دائمی در خارج از شهر و برای اسکان مورد استفاده قرار می گیرند.امکانات رفاهی درون این سازه‌ها بدون هیچ کم و کاستی بوده و کاربران مشکلی از لحاظ تجهیزات مورد نیاز برای اسکان به هر میزان زمان نخواهند داشت.البته استفاده آن‌ها به همین مورد ختم نشده و داخل شهر نیز کاربردهای فراوانی دارند.