5/5 - (1 امتیاز)

کانکس کاروان برای مسیرهایی که در برای عبور کاروان در نظر گرفته شده است الزامی است و کانکس کاروان می تواند فضایی برای ماندن و استراحت کاروان تداعی شود و همچنین مدیریت کاروان نیز در فضای کانکس کاوران انجام می پذیرد.