این دسته از کانکس های از هر دو طرف باز بوده و کاربری های خاص خود را دارند.