هيدروژن سولفوره ( H2S ) گازی است بيرنگ با بوي تخم مرغ گنديده که بي نهايت سمی و در عین حال قابل اشتعال بوده و به دلیل اینکه سنگينتر از هوا است، در سطوح تحتاني و چاله ها تجمع پیدا می کند.

[espro-slider id=4723]

یونیت های H2S برای استفاده در مناطقی که با این گاز سر و کار داشته و در خطر نشت آن در هوا قرار دارند استفاده می شوند، بدین ترتیب که در مواقع ضروری به تولید اکسیژن مورد نیاز برای تنفس افراد می پردازند.