5/5 - (5 امتیاز)

هیدروژن سولفوره ( H2S ) گازی است بیرنگ با بوی تخم مرغ گندیده که بی نهایت سمی و در عین حال قابل اشتعال بوده و به دلیل اینکه سنگینتر از هوا است، در سطوح تحتانی و چاله ها تجمع پیدا می کند.

یونیت های H2S برای استفاده در مناطقی که با این گاز سر و کار داشته و در خطر نشت آن در هوا قرار دارند استفاده می شوند، بدین ترتیب که در مواقع ضروری به تولید اکسیژن مورد نیاز برای تنفس افراد می پردازند.