سکوی های نفتی که گهگاه در میانه های دریا احداث می شوند نیازمند مکان های موقتی برای کاربری های متفاوت اند.

یونیت های سکوی نفتی و استفاده از کانکس و کانتینر

حال کانتینر یونیت سکوی نفتی می تواند جوابگوی این دسته از نیازها باشد.