این دسته از کانکس ها به دلیل قابلیت جابجایی که دارند می توانند از مکانی به مکانی دیگر بدون نیاز به جرثقیل منتقل شوند.

کانکس چرخ‌ دار و استفاده از کانکس و کانتینر

کانکس چرخ دار

کانکس چرخ دار
کاربرد آن ها می تواند متفاوت بوده و بناربر درخواست مشتری سفارشی سازی گردند.